top of page

Regelverk

Lover og regler

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Beskriver i kap. 9 krav til miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Beskriver krav til avfallshåndtering og klassifiisering av avfall, herunder farlig avfall.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Inneholder reglement for asbest

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Beskriver plikt til å unngå forurensning, hvordan det kan søknes om tillatelse til å forurense og når et tiltak ikke er søknadspliktig.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Beskriver regelverk om forurenset grunn, normverdier, nedgravde oljetanker, støy etc.

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Regulerer forbudte stoffer som PCB etc.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Beskriver de ulike aktørenes rolle og ansvar i forhold til SHA og krav til SHA-plan.

Please reload

Veiledninger

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Disponering av betong- og teglavfall (faktaark M-14)

Please reload

I tillegg finnes det en rekke nyttige faktaark, bransjeutarbeidede veiledninger og rapporter. Se under Dokumenter og Diverse nyttig 

bottom of page